Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Deklaracja dostępności


Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://azk-czersk.mojbip.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2010-03-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-19.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
- określenie celu linków
- uzupełnienie opisów dla stron
- ujednolicenie list
- uzupełnienie wyjaśnienia skrótów
- uzupełnienie treści pustych stron.
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów.
• Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 roku.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-20.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: KORNET


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Schumacher, adres poczty elektronicznej monika.schumacher@azk.czersk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 398 43 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


Siedziba placówki znajduje się w Czersku przy ul. Dworcowej 31, piętro pierwsze. Budynek jest trzypoziomowy (parter + dwa piętra). Na parterze budynku znajduje się Biblioteka Publiczna w Czersku. Na pierwszym piętrze mieści się siedziba Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, Punkt Obsługi Klienta Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach oraz Zespół Obsługi Finansowej w Czersku. Na piętrze drugim mieści się Zespół Obsługi Finansowej w Czersku. Dojazd do budynku możliwy jest od strony ulicy Dworcowej i ulicy Kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dostępny jest parking stanowiący teren przynależny do budynku. Nie ma wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od parkingu, drugie od strony ulicy Dworcowej. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, nie posiada wind. W budynku są dwie toalety dla interesantów (pierwsze i drugie piętro), toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Toalety nie posiadają przewijaków. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Dopuszcza się możliwość wstępu osobom niepełnosprawnym korzystającym z psa asystującego.


Dostępność do tłumacza języka migowego


W Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku wprowadzone są następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

W Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku wszelkie informacje dotyczące działalności Administracji dostępne są w witrynie BIP azk-czersk.mojbip.pl .
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@azk.czersk.pl.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu: nr – 52-395-43-20.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem przesłania wiadomości tekstowych w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS i MMS pod nr. telefonu: 883-379-632.
Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (EPUAP).
Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. *

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie można wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo –migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

* Zgłoszenia należy dokonać w biurze nr 19 Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku, poprzez wskazany adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem faksu co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.