Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

Zadania i kompetencje Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku:

 

1. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami lokalowymi (zabudowanymi), wraz z terenem niezbędnym do ich obsługi, będącymi własnością gminy, stanowiącymi własność gminy we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz pozostającymi w samoistnym posiadaniu Gminy, za wyjątkiem zarządzanych przez inne podmioty, a w szczególności:

  • zarządzanie ww. nieruchomościami zabudowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.), stanowiącymi 100 % własność gminy oraz pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy,
  • zarządzanie udziałami Gminy w ww. nieruchomościach zabudowanych jako członek Wspólnot Mieszkaniowych i we współwłasnościach, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 poz. 2204 ze zm.),
  • wykonywanie uprawnień Gminy jako właściciela lokali mieszkalnych i użytkowych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 2018 r. poz. 716 ze zm.),
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Czerska w zakresie gospodarki mieszkaniowej gminy,utrzymanie i udostępnienie obiektów i urządzeń sportowych na stadionie miejskim w Czersku.

2. Utrzymanie i udostępnienie gminnych obiektów oraz urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

3. Udostępnienie gminnych obiektów turystycznych.

4. Utrzymanie gminnych targowisk.

5. Utrzymanie innych obiektów komunalnych użyteczności publicznej wskazanych przez Burmistrza.

6. Eksploatacja kotłowni miejskiej oraz produkcja i sprzedaż energii cieplnej.

7. Organizacja robót publicznych i prac interwencyjnych.

8. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy.

9. Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie miasta i gminy.

10. Utrzymanie szaletu miejskiego.

11. Utrzymanie fontanny.

12. Przygotowanie iluminacji świątecznych.

13. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy oraz przewożenie do punktu przetrzymania dla zwierząt.