Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Administracji Zasobów Komunalnych w Czersku

Szanowni Państwo,

 

w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że realizacja celów prawnych i publicznych, które łączą (lub łączyły) z Państwem jednostkę organizacyjną Gminy Czersk, jaką jest Administracja Zasobów Komunalnych w Czersku, wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetwarzania Państwa danych osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie będzie możliwa. Aby zapewnić Państwu kontrolę nad sposobem przetwarzania Państwa danych osobowych, Administrator danych osobowych (ADO) informuje, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administrację Zasobów Komunalnych (AZK) w Czersku jest Administracja Zasobów Komunalnych (AZK) w Czersku, będąca jednostką organizacyjną Gminy Czersk, reprezentowana przez Dyrektora AZK. Kontakt: 89-650 Czersk, ul.Dworcowa 31, e-mail: biuro@azk.czersk.pl, tel. 52 398 43 20. 
 2. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe niezbędne w procesie realizacji obowiązków prawnych AZK i w realizacji zadań publicznych. 
 3. Przetwarzane przez Administratora danych osobowych Państwa dane osobowe, to takie dane osobowe jakie Państwo przekazaliście AZK lub już posiadane przez AZK, albo też pozyskane od innego podmiotu na podstawie przepisów prawa. 
 4. Państwa dane osobowe, w zależności od ich zakresu i celu przetwarzania, mogą być przetwarzane zgodnie z:
 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów [z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. a) RODO- dotyczy danych osobowych niewymaganych przepisami prawa dla realizacji obowiązków i celów AZK,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  
 3. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych [z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. b) RODO] wynikających m.in. w szczególności z przepisów:  
 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych; 
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Ustawy z dnia 13 października 1968 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;   
 • Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych; 
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; 
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej; 
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 
 • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;  
 1. art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej                      [z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. c) RODO], 
 2. art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym [z uwzględnieniem art. 9 ust. 2 lit. g) RODO], 
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora danych przetwarzane są w postaci papierowej i/lub elektronicznej. Administrator danych zapewnia właściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne przetwarzanych danych osobowych.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych (z uwzględnieniem art. 86 RODO) mogą być:
 1. upoważnieni pracownicy Administratora Danych,
 2. podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
 3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Czersk lub/i z AZK w Czersku.
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały one zebrane, a następnie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy szczególne
 2. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 
 3. Administrator danych nie zamierza przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej Państwa danych osobowych, ale należy uwzględnić jawność działalności organów Gminy i gospodarowania środkami publicznymi oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co może skutkować przetwarzaniem tych danych poza ww. obszarem. 
 4. Przysługują Państwu następujące prawa:
 1. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 7 RODO) 

- bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,    

 1. dostępu do przekazanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 15 RODO), 
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 16 RODO), 
 3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO),  
 5. do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO),  
 6. do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 1. W sprawach z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: iod@czersk.pl .